جودو بازی های آسیایی 2014

مسابقه رده بندی وزن 100- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مسابقه رده بندی وزن 100- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مسابقه کسب مدال برنز وزن 100- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 100- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 100- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 100- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 100- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 100- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 100- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 حذفی وزن 100- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مرحله 1/16 حذفی وزن 100- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مرحله 1/16 حذفی وزن 100- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مسابقه رده بندی وزن 90- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مسابقه رده بندی وزن 90- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مسابقه کسب مدال برنز وزن 90- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 90- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 90- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 90- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 حذفی وزن 90- کیلوگرم

31 شهريور 1393
مرحله 1/16 حذفی وزن 90- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, مرحله 1/16 حذفی وزن 90- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

شانس دوم دور نهایی وزن 90- کیلوگرم

31 شهريور 1393
شانس دوم دور نهایی وزن 90- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات جودو مردان, شانس دوم مرحله نهایی وزن 90- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/32 حذفی وزن 73- کیلوگرم

30 شهريور 1393
مرحله 1/32 حذفی وزن 73- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014، مسابقات جودو, مرحله 1/32 حذفی وزن 73- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 حذفی وزن 73- کیلوگرم

30 شهريور 1393
مرحله 1/16 حذفی وزن 73- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014، مسابقات جودو, مرحله 1/16 حذفی وزن 73- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 حذفی وزن 81- کیلوگرم

30 شهريور 1393
مرحله 1/16 حذفی وزن 81- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014، مسابقات جودو, مرحله 1/16 حذفی وزن 81- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 81- کیلوگرم

30 شهريور 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 81- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014، مسابقات جودو, مرحله 1/4 نهایی وزن 81- کیلوگرم
جودو بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 حذفی وزن 60- کیلوگرم

29 شهريور 1393
مرحله 1/16 حذفی وزن 60- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014، مسابقات جودو, مرحله 1/16 حذفی وزن 60- کیلوگرم
25 آبان 1389
محمدرضا رودکی

چین : مسابقات جودو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن جودو گوانگجو، محمدرضا رودکی
24 آبان 1389
آرش میراسماعیلی

چین : مسابقات جودو، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، سالن جودو گوانگجو، آرش میراسماعیلی
صفحه:   از 2 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.