مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

فینال وزن فوق سنگین

11 مهر 1393
فینال وزن فوق سنگین

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, فینال وزن فوق سنگین مردان (91+ کیلوگرم)
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

فینال سنگین وزن

11 مهر 1393
فینال سنگین وزن

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, فینال سنگین وزن مردان (91 کیلوگرم)
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن فوق سنگین

10 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن فوق سنگین

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله نیمه نهایی وزن فوق سنگین مردان (91+ کیلوگرم)
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 81 کیلوگرم

10 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 81 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله نیمه نهایی وزن 81 کیلوگرم
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله یک چهارم نهایی سنگین وزن

8 مهر 1393
مرحله یک چهارم نهایی سنگین وزن

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله یک چهارم نهایی سنگین وزن مردان (91 کیلوگرم)
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 وزن 69 کیلوگرم

5 مهر 1393
مرحله 1/16 وزن 69 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله 1/16 وزن 69 کیلوگرم
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 وزن 81 کیلوگرم

4 مهر 1393
مرحله 1/16 وزن 81 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله 1/16 وزن 81 کیلوگرم
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 وزن فوق سنگین

4 مهر 1393
مرحله 1/16 وزن فوق سنگین

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله 1/16 وزن فوق سنگین مردان (91+ کیلوگرم)
مسابقات بوکس بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/32 وزن 60 کیلوگرم

2 مهر 1393
مرحله 1/32 وزن 60 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات بوکس, مرحله 1/32 سبک وزن مردان (60 کیلوگرم)
27 آذر 1389
احسان روزبهانی

چین : مسابقات بوکس، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، احسان روزبهانی
3 آذر 1389
علی مظاهری

چین : مسابقات بوکس، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، علی مظاهری
27 آبان 1389
محمد ستارپور

چین : مسابقات بوکس، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، محمد ستارپور
21 آذر 1385
علی مظاهری

قطر : مسابقات بوکس، وزن 91 کیلوگرم، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، علی مظاهری
20 آذر 1385
محمد ستارپور

قطر : مسابقات بوکس، وزن 69 کیلوگرم، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، محمد ستارپور
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.