تکواندو

تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 58- کیلوگرم

11 مهر 1393
فینال وزن 58- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, فینال وزن 58- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 58- کیلوگرم

11 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 58- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 58- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 وزن 58- کیلوگرم

11 مهر 1393
مرحله 1/16 وزن 58- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله 1/16 وزن 58- کیلوگرم
تکواندو زنان بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 73+ کیلوگرم

11 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 73+ کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو زنان, مرحله نیمه نهایی وزن 73+ کیلوگرم
تکواندو زنان بازی های آسیایی 2014

یک چهارم نهایی وزن 73+ کیلوگرم

11 مهر 1393
یک چهارم نهایی وزن 73+ کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو زنان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 73+ کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 80- کیلوگرم

9 مهر 1393
فینال وزن 80- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, فینال وزن 80- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 80- کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 80- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 80- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

یک چهارم نهایی وزن 80- کیلوگرم

9 مهر 1393
یک چهارم نهایی وزن 80- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 80- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/16 وزن 80- کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/16 وزن 80- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله 1/16 وزن 80- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

یک چهارم نهایی وزن 87+ کیلوگرم

9 مهر 1393
یک چهارم نهایی وزن 87+ کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 87+ کیلوگرم
تکواندو زنان بازی های آسیایی 2014

یک چهارم نهایی وزن 57- کیلوگرم

9 مهر 1393
یک چهارم نهایی وزن 57- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو زنان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 57- کیلوگرم
تکواندو زنان بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/32 وزن 57- کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/32 وزن 57- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو زنان, مرحله 1/32 وزن 57- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 74- کیلوگرم

8 مهر 1393
فینال وزن 74- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, فینال وزن 74- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 74- کیلوگرم

8 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 74- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 74- کیلوگرم
تکواندو مردان بازی های آسیایی 2014

یک چهارم نهایی وزن 74- کیلوگرم

8 مهر 1393
یک چهارم نهایی وزن 74- کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات تکواندو مردان, مرحله یک چهارم نهایی وزن 74- کیلوگرم
صفحه:   از 3 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.