نوجوانان آسیا-2012 تهران

قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ازبکستان 3 - 1 ژاپن

15 مهر 1391
ازبکستان 3 - 1 ژاپن

ایران، تهران : ازبکستان - ژاپن, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ژاپن 5 - 1 عراق

12 مهر 1391
ژاپن 5 - 1 عراق

ایران، تهران : ژاپن - عراق, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ایران 2 - 3 ازبکستان

12 مهر 1391
ایران 2 - 3 ازبکستان

ایران، تهران : ایران - ازبکستان, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

عراق 3 - 1 کویت

9 مهر 1391
عراق 3 - 1 کویت

ایران، تهران : عراق - کویت, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ازبکستان 5 - 3 کره جنوبی

9 مهر 1391
ازبکستان 5 - 3 کره جنوبی

ایران، تهران : ازبکستان - کره جنوبی, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ژاپن 2 - 1 سوریه

9 مهر 1391
ژاپن 2 - 1 سوریه

ایران، تهران : ژاپن - سوریه, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ایران 5 - 1 استرالیا

9 مهر 1391
ایران 5 - 1 استرالیا

ایران، تهران : ایران - استرالیا, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ازبکستان 0 - 1 سوریه

6 مهر 1391
ازبکستان 0 - 1 سوریه

ایران، تهران : ازبکستان - سوریه, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

کره جنوبی 1 - 0 عربستان سعودی

6 مهر 1391
کره جنوبی 1 - 0 عربستان سعودی

ایران، تهران : کره جنوبی - عربستان سعودی, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ژاپن 3 - 0 کره شمالی

6 مهر 1391
ژاپن 3 - 0 کره شمالی

ایران، تهران : ژاپن - کره شمالی, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

چین 2 - 2 هند

6 مهر 1391
چین 2 - 2 هند

ایران، تهران : چین - هند, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

لائوس 2 - 1 یمن

5 مهر 1391
لائوس 2 - 1 یمن

ایران، تهران : لائوس - یمن, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

عمان 3 - 2 تایلند

5 مهر 1391
عمان 3 - 2 تایلند

ایران، تهران : عمان - تایلند, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

ایران 2 - 1 کویت

5 مهر 1391
ایران 2 - 1 کویت

ایران، تهران : ایران - کویت, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
قهرمانی 2012 نوجوانان آسیا

عراق 3 - 2 استرالیا

5 مهر 1391
عراق 3 - 2 استرالیا

ایران، تهران : عراق - استرالیا, مسابقات فوتبال قهرمانی نوجوانان آسیا
صفحه:   از 3 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.