دوچرخه سواری

دوچرخه سواری جاده بازی های آسیایی

ماده سرعت جاده مردان

6 مهر 1393
ماده سرعت جاده مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات دوچرخه سواری جاده, ماده سرعت جاده مردان
دوچرخه سواری جاده بازی های آسیایی

تایم تریل انفرادی مردان

5 مهر 1393
تایم تریل انفرادی مردان

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات دوچرخه سواری جاده, تایم تریل انفرادی مردان
بازی های آسیایی 2014 اینچئون

دوچرخه سواری رشته های سرعت

3 مهر 1393
دوچرخه سواری رشته های سرعت

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات دوچرخه سواری رشته های سرعت
بازی های آسیایی 2014 اینچئون

دوچرخه سواری رشته های سرعت

31 شهريور 1393
دوچرخه سواری رشته های سرعت

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات دوچرخه سواری رشته های سرعت
1 آذر 1389
دوچرخه سواری جاده

چین : مسابقات دوچرخه سواری جاده، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010
23 آبان 1389
مسابقات دوچرخه سواری

چین : مسابقات دوچرخه سواری، شانزدهمین دوره بازی های آسیایی گوانگجو 2010، تیم دوچرخه سواری ایران
21 آذر 1385
تیم دوچرخه سواری ایران

قطر : مسابقات دوچرخه سواری، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه2006 ، تیم دوچرخه سواری ایران
20 آذر 1385
مسابقات دوچرخه سواری

قطر : مسابقات دوچرخه سواری، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، تیم دوچرخه سواری ایران
20 آذر 1385
مسابقات دوچرخه سواری

قطر : مسابقات دوچرخه سواری، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه2006 ، تیم دوچرخه سواری ایران
19 آذر 1385
مسابقات دوچرخه سواری

قطر : مسابقات دوچرخه سواری، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، تیم دوچرخه سواری ایران
18 آذر 1385
مسابقات دوچرخه سواری

قطر : مسابقات دوچرخه سواری، پانزدهمین دوره بازی های آسیایی دوحه 2006، تیم دوچرخه سواری ایران
صفحه:   از 1 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.