24 بهمن 1394
مراسم کلنگ زنی آکادمی کشتی

ایران، تهران : مراسم کلنگ زنی آکادمی کشتی
مجموعه ورزشی آزادی، خانه کشتی

جلسه تمرینی تیم ملی کشتی فرنگی

14 آذر 1394
جلسه تمرینی تیم ملی کشتی فرنگی

تهران، ایران : مجموعه ورزشی آزادی، خانه کشتی, جلسه تمرینی تیم ملی کشتی فرنگی ایران
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/8 نهایی وزن 66 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/8 نهایی وزن 66 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 66 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 130 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 130 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 130 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 85 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 85 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 85 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/8 نهایی وزن 85 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/8 نهایی وزن 85 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 85 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 75 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/8 نهایی وزن 75 کیلوگرم

9 مهر 1393
مرحله 1/8 نهایی وزن 75 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 75 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 80 کیلوگرم

8 مهر 1393
فینال وزن 80 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, فینال وزن 80 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 80 کیلوگرم

8 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 80 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 80 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 80 کیلوگرم

8 مهر 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 80 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 80 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

فینال وزن 98 کیلوگرم

8 مهر 1393
فینال وزن 98 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, فینال وزن 98 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله نیمه نهایی وزن 98 کیلوگرم

8 مهر 1393
مرحله نیمه نهایی وزن 98 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 98 کیلوگرم
کشتی فرنگی بازی های آسیایی 2014

مرحله 1/4 نهایی وزن 98 کیلوگرم

8 مهر 1393
مرحله 1/4 نهایی وزن 98 کیلوگرم

کره جنوبی، اینچئون : بازی های آسیایی 2014, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 98 کیلوگرم
صفحه:   از 6 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.