31 مرداد 1395
مرحله دوم شانس مجدد وزن 97 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, شانس مجدد وزن 97 کیلوگرم
31 مرداد 1395
مرحله اول شانس مجدد وزن 97 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, شانس مجدد وزن 97 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

فینال وزن 125 کیلوگرم

30 مرداد 1395
فینال وزن 125 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, فینال وزن 125 کیلوگرم
30 مرداد 1395
مرحله نیمه نهایی وزن 125 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 125 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/8 نهایی وزن 125 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله 1/8 نهایی وزن 125 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله 1/8 نهایی وزن 125 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله انتخابی وزن 125 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله انتخابی وزن 125 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله انتخابی وزن 125 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/4 نهایی وزن 86 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله 1/4 نهایی وزن 86 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 86 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله انتخابی وزن 86 کیلوگرم

30 مرداد 1395
مرحله انتخابی وزن 86 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله انتخابی وزن 86 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

فینال وزن 74 کیلوگرم

29 مرداد 1395
فینال وزن 74 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, فینال وزن 74 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مسابقه رده بندی وزن 57 کیلوگرم

29 مرداد 1395
مسابقه رده بندی وزن 57 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مسابقه رده بندی وزن 57 کیلوگرم
29 مرداد 1395
مرحله نیمه نهایی وزن 57 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی آزاد مردان, مرحله نیمه نهایی وزن 57 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم

26 مرداد 1395
مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 66 کیلوگرم
کشتی المپیک 2016 ریو

مرحله 1/4 نهایی وزن 98 کیلوگرم

26 مرداد 1395
مرحله 1/4 نهایی وزن 98 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله 1/4 نهایی وزن 98 کیلوگرم
25 مرداد 1395
مرحله دوم شانس مجدد وزن 85 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله دوم شانس مجدد وزن 85 کیلوگرم
25 مرداد 1395
مرحله اول شانس مجدد وزن 85 کیلوگرم

برزیل، ریودژانیرو : المپیک 2016 ریو, مسابقات کشتی فرنگی مردان, مرحله اول شانس مجدد وزن 85 کیلوگرم
صفحه:   از 8 عکس در هر صفحه:


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.