کارکنان فتوامان


 نام     سمت 
 ابوالفضل امان الله  مدیریت
 علیرضا کرمی
 مدیر داخلی
 سپیده مسعودی
 مدیر استودیو
 نیلوفر یزدانیان  ادیتور
 داود امان الله
 عکس
 ناهید سلیمانی  آرشیو   
 نیما اولیاءپور
 آرشیو
 شاهین محمدی
 آرشیو 


Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.