عکاس

داود امان الله

داود امان الله متولد سال 1362 در تهران است . فعاليت مطبوعاتي خود را از سال 1384 و از روزنامه ورزشي گل آغاز کرد. روزنامه ورزشي دنياي فوتبال ديگر نشريه اي است كه با آن همكاري داشته است.در حال حاضر نيز به طور اختصاصي در آژانس عكس فتو امان مشغول به فعاليت است.Copyright © 2005-2013 Photoaman Photo Agency.